İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLARIMIZ

Tüm Yayınlar

3. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakiku’t-Tevîl (Tefsiru’n-Nesefi)

• Hadis: Sahih-İ Müslim (Fethü’l-Mülhim Bi Şerhi Sahîh-İ Müslim İle )

• Fıkıh: El-Muhtâr (Muamelat Kısmı), El-Ahvalüş’şahsiyye Fi’ş-Şeriâti’l-İslamiyye 

• Fıkıh Usülü: Hülâsatü’l-Efkâr Fi Şerhi Muhtasari’l-Menar

• Nahiv: Kavaidu’l-İ’râb, Elfiyyetü İbn-İ Mâlik (Behcetu’l-Merdıyye Ve İbn-İ Akîl Şerhleri İle)

 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.