Search
Close this search box.

Faaliyet Alanı

VAKFIN FAALİYETLERİ

1-  Yurt içinde ve dışında gerekli yasal izinlerin alınmasıyla, her türlü seviyede eğitim ve Öğrenim müesseseleri (üniversite, enstitü, lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu, kreş vb.) araştırma merkezleri, yurtlar, cami ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler, kimsesiz ve düşkünleri barındırma ve yetiştirme evleri, mülteci misafirhaneleri, aş evleri açmak, buralarda okuyan ya da barınanların ihtiyaçlarını giderecek girişimlerde bulunmak, benzer hayır ve kültür müesseseleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, benzer kuruluşlar ile ortak çalışma grupları oluşturmak.  

2- Yurt içinde ve dışında gerekli yasal izinlerin alınmasıyla hastane, poliklinik, tıp merkezi gibi sağlık kuruluşları açmak, kiralamak, ihtiyaç sahiplerine ilaç temin etmek, salgın hastalıklarla mücadele eden organizasyonlarda bulunmak, bu ve benzer amaçlı organizasyonlara yardımcı olmak.

3- Vakfın gayesine hizmet etmek amacıyla gerek bizzat gerekse yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlar ile gerekli izinler muvacehesinde organizasyonlar yapmak, ortak girişim grupları oluşturmak, ayni ve nakdi yardımlar almak, vermek, bizzat yahut birlikte şirket ve iktisadi teşekküller oluşturmak.

4- Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere, fakir ve ihtiyaç sahibi insanların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü ayni ve nakdi yardımlar almak, vermek ve gıda bankacılığı yapmak.

5- Vakfın amacını ifa edebilmek adına; medya, basın, internet ve dijital alanlarda faaliyet yürütmek, TV kanalı, radyo kurmak, süreli-süresiz her türlü yayın yapmak, kitapevi kurmak, kitap ve dergi çıkarmak örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek, tüm bu faaliyetleri elektronik, sanal ve internet/bilişim teknolojileri ortamında kurmak için gerekli işlemleri yapmak, işletmek, iştirakler kurmak, iştiraklere katılmak.

6- Vakfın hizmetlerine uygun olacak şekilde her türlü eğitim, öğretim, sağlık alanlarında malzemeler satın almak veya imali için gerekli tesisleri kurmak.

7- Vakfın amacına uygun tesis ve işletmeleri için gerekli her türlü inşaatı yapmak veya yaptırmak veya yapılanlara maddi, manevi destek olmak.

8- Hastaneye yardım için hastane, klinik, poliklinik, okul gibi tesislere her türlü araç, gereç, ameliyat malzemeleri, makine, tesisat ve nakil vasıtası, ambulans satın almak, gerektiğinde ithal etmek, icabında imal işlerini yapmak veya yaptırmak veya bu hususta yapılan çalışmalara destek olmak. Gerçek ve tüzel kişilere ait tıbbi alet, edevat ve malzemeleri birlikte işletmek ve kara ortak olmak.

9- Mesleki ve ilmi eğitim programları için üniversite kurmak dahli olmak üzere her düzeyde eğitim tesisleri açıp işletmek.

10- Benzer amaçlı yerli ve yabancı vakıf, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler alınmak suretiyle iş birliği yapmak, gerekli hallerde yasal izinler dahilinde müşterek tesis ve işletmeler kurmak.

11- Vakfın amacına uygun bağış, şartlı bağış, vasiyet gibi her türlü yardımı kabul etmek, amacına uygun olarak kullanımlarını sağlamak. Gerektiğinde bağış kampanyası, kermes gibi gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

12- Kanuni işlemler yapılmak suretiyle vakıf mal varlığında mevcut olan ve temellük edeceği her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla her nevi hak ve menfaatleri gerekli ve amaca hizmet edecek bir surette satmak, kiralamak, bağışlamak, devir ve ferağ etmek, gelir ve karlarını tahsil ve sarf etmek, mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulü yatırımda kullanmak, vakfın amacına aykırı olmamak ve amacın gerçekleştirilmesine kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf etmek, harcamak şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponları almak, satmak, gelirlerini tahsil ve sarf etmek.

13- Kanuni sınırlamalar müstesna olarak, taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmak veya kullanmak. Vakfın amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.

14- Vakıf gayesinin tahakkuku için her türlü sözleşmeler yapmak, muayyen işleri ihale etmek, şartnameler tanzimine kredi muameleleri yapmaya, hukuki tasarruflarda bulunmaya yetkili olup, amacı ile ilgili ithal ve ihraç işlemlerini yapmak. Kanuni izinler alınmak suretiyle yurtdışından yapılacak her türlü ayni ve nakdi yardımları kabul etmek.

15- Vakfa ait malların kar ve gelirlerinin artırılması için kanunlara uygun şekilde her türlü sosyal ve ticari faaliyette bulunmak.

16– Vakfa sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapmak, işletme, şirket ve ortaklıklar kurmak. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olmak. Her türlü ekonomik girişimde bulunmak.

17- Yönetim kurulu vakfa ait işletmelerin çalıştırılması ve hizmetlerin yürütülmesi için yönetmelikler yapar, bu yönetmelikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konur, icabında yönetim kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılır.

18- Yönetim kurulu, Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir. Vakıf, yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlar çerçevesinde kullanamaz.