İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

1. Yıl Ders Programı

• Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf

• Akâid: Akâidün’n-Nesefiyye 

• Hadis Usûlü: Risâle fî Ulûmi’l-Hadîs 

• Lisan: El-Arabiyye Beyne Yedeyk (İlk 3 Cilt)

• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzî

• Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Şerhu’l-Âcrûmiyye, İzhâru’l-Esrâr

 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.