İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

3. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi)

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Muhtâr (Muamelat Kısmı), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye 

• Fıkıh Usülü: Hülâsatü’l-Efkâr fî Şerh-i Muhtasari’l-Menâr

• Nahiv: Kavâidu’l-İ’râb, Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetu’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.