İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

4. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi)

• Tefsir Usülü: el-Fevzu-l Kebîr fî Usuli’t-Tefsir 

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şerîâti’l-İslâmiyye, el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (İbadet Bölümü)

• Fıkıh Usulü: el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

Kavaid: el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû

• Nahiv: Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetü’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

• Belâğat: el-Belâğatu’l-Vâdıha


1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.