İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLARIMIZ

Tüm Yayınlar

4. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakiku’t-Tevîl (Tefsiru’n-Nesefi)

• Tefsir Usülü: El-Fevzu-L Kebir Fi Usul-İ Tefsir 

• Hadis: Sahih-i Müslim (Fethü’l-Mülhim Bi Şerhi Sahîh-İ Müslim İle )

• Fıkıh: El-Ahvalüş’şahsiyye Fi’ş-Şeriâti’l-İslamiyye, El-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi (İbadet Bölümü)

• Fıkıh Usulü: Medhal Li Diraseti’ş-Şer‘iyyeti’l-İslâmiyye

• Kavaid: El Veciz Fi Kava’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usulü: Usulu’l-İftâ Ve Âdabuhu

• Nahiv: Elfiyyetü İbn-İ Mâlik (Behcetu’l-Merdıyye Ve İbn-İ Akîl Şerhleri İle)

• Belağat: El-Belağâtu’l-Vâdıha


1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.