İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLARIMIZ

Tüm Yayınlar

5. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Envaru’t-Tenzîl Ve Esrâru’t-Te’vil( Tefsîru’l-Beydâvî
• Fıkıh: Fıkhu’l-Buyu’+ El-Hidaye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi

• Fıkıh Usulü: El-Vecîz Fî Usûlü’l-Fıkh

• Feraiz: Metnu’s-Siraciyye Fi’l-Ferâiz Ve’l-Mevâris

• Akaid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye

• Mantık: Muğni’t-Tullab Şerhu Metni İsağuci

• Nahiv: El-Fevaidu’d-Diyaiyye (Molla Cami)

• Buharî Şerif Dersleri (Ramazan-I Şerif’e Özel)

• El-Firaku’d-Dâlle Ve Çağdaş Akımlara Dair Seminerler
 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.