İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

5. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî)

• Fıkıh: Fıkhu’l-Buyû’+ el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi 

• Fıkıh Usûlü: el-Vecîz fî Usûlü’l-Fıkh

• Ferz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris 

• Akâid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye 

• Mantık: Muğni’t-Tullâb Şerh-u Metn-i İsağuci 

• Nahiv: el-Fevâidü’z-Ziyâiyye (Molla Cami)

• Buharî-i Şerif Dersleri (Ramazan-ı Şerif’e Özel)

• el-Firaku’d-Dâlle Ve Çağdaş Akımlara Dair Seminerler

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.