Search
Close this search box.

İFAM İslami İlimler Merkezi

Kadîm Usûl Hakkında

Tam adı “İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi” olan İFAM; İhsan Şenocak hocanın on beş yıl önce birkaç ilahiyat fakültesi öğrencisiyle başlattığı halihazırda ise bir merkez ve on yedi farklı şehirdeki şubelerinde 1000’i aşkın ilim talebesiyle yoluna devam eden bir ilim, fikir ve hareket okuludur.

Ulemamızın ölümsüz eserleri üzerine bina ettiği müfredatını çağı tanıyan muasır alimlerin eserleriyle güçlendiren İFAM; beş yıl boyunca kudemanın mirası üzerinde kafa yoran, satırlardan iktibas ettikleri ilmin nuruyla hayatın karanlık noktalarını aydınlatmayı meselesi yapmış ilim talebelerinin ulvi davalarına karargah kıldıkları bir müessesedir.

İlahiyat fakültelerinde okuyan talebeleriyle tahsil hayatları boyunca kadim usülde yoğun bir İslami İlimler programını takip eden İFAM; mezunlarının master ve doktora çalışmalarına yoğunlaştığı, İslami İlimler ile akademinin cem edildiği bir merkezdir.

YÜZYÜZE EĞİTİM MÜFREDAT

1. YIL DERS PROGRAMI

• Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf, Hafızlık Tekrarı
• Lisan: el-Arabiyyetü Beyne Yedeyk, Lisânü’l-mübîn
• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzî
• Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Şerhu’l-Âcrûmiyye, İzhâru’l-Esrâr
• Edeb: Edebü’l-İslâm, Ezkâr
• Fıkıh: Nuru’l-İzah (Taharet-Namaz-Oruç Bahsi)
• Peygamberler Tarihi: Kısasu’l-Enbiya
• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (11-12. Cüzler)
• Akaid: Nesefî Akîdesi, Bedü’l-Emâlî Ezberi.

2. YIL DERS PROGRAMI

• Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf, Hafızlık Tekrarı
• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (13-14. cüzler), el-Futuhâtu’l-İlâhiyye(15-18. Cüzler)
• Hadis Usûlü: Manzûmetü’l-Beykûniyye Ezberi – Teysîru Mustalahi’l-Hadîs
• Hadis: Tecrîdü’s-Sarîh (Buhârî Muhtasarı)
• Fıkıh: el-Muhtâr (Zekat ve Hac Bahsi), Kudûrî (Ebû Lübabe tahkiki)
• Nahiv: İzhâru’l-Esrâr, Şerhu’l-Muğnî
• Akaid: Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî (Ekmeleddin El-Bâbertî)

3. YIL DERS PROGRAMI

• Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf, Hafızlık Tekrarı
• Tefsir: Tefsîru’n-Nesefî (19-24. cüzler)
• Hadis: Tecrîdü’s-Sarîh (Buhârî Muhtasarı)
• Hadis Usûlü: el-Medhal ilâ usûli’l-hadîs alâ menheci’l-Hanefiyye
• Fıkıh: Kudûrî (Ebû Lübabe tahkiki)
• Nahiv: Şerhu Katri’n-Nedâ, Kavâidu’l-İ’râb
• Akaid: Fıkhu’l-Ekber Şerhi

4. YIL DERS PROGRAMI

• Tefsir: Tefsîru’n-Nesefî (24.-27. Cüzler), Tefsîru’l-Beydâvî (28-30. cüzler)
• Tefsir Usûlü: et-Tibyân fî ulûmi’l-Kur’ân
• Fıkıh: el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye, el-Medhâl li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye (Abdulkerim Zeydan)
• Fıkıh Usûlü: İlmu Usûli’l-fıkh (Abdulvehhab Hallâf)
• Kavâîd: el-Vecîz fî Şerhi Kavâ’idi’l-Fıkhıyye (Abdulkerim Zeydan)
• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû (Muhammed Taki Osmânî)
• Nahiv: el-Behcetü’l-Merdiyye (Celaleddin es-Suyûtî), İbn Akîl Şerhi

5. YIL DERS PROGRAMI

• Tefsir: Tefsiru’l-Celaleyn (1-10. Cüz) (Özet tefsir)
• Fıkıh: el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Bey Bahsi), Fıkhu’l-Buyû’ (Ebû Lübâbe Muhtasarı)
• Fıkıh Usûlü: Usûlü’ş-Şâşî, Şerhu Muhtasari’l-Menâr (Hulâsatü’l-efkâr)
• Hadis: Muvatta (et-Ta’lîkü’l-Mümecced şerhi ile)
• Ferâîz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris
• Akaid: Şerhu’l-Akâid (Sa’deddîn et-Taftazânî)
• Belâğât: el-Belâğatu’l-Vâdıha
• Mantık: Katiî Şerhi (Hüsâm Kâtî)