İFAM UZEM GÜNCEL MÜFREDATI

Okutulan Sınıf Ders Adı Kitap
1. Sınıf Sarf Emsile
Bina
Maksud
Nahv Avamil-i Birgivi
Avamil-i Cürcani
Ecrumî (Dahlan Şerhi İle Beraber
Fıkıh Nûru’l-îzâh
2. Sınıf Sarf İzzi
Nahv İzhar
Şerhu’l-Muğnî
Şerhu Katri’n-nedâ İbn Hişam Şerhi
Fıkıh el-Muhtasar li’l-Kudûrî
Tefsir Tefsîru’l-Celâleyn (11-16. cüzler)
Akaid Şerhu’t-Tahâvî
Hadis Usulü el-Manzumetü’l-Beykûniyye
Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs
Hadis Mişkâtü’l-mesâbîh
3. Sınıf Nahv Katru’n-nedâ
Kavâ’idü’l-i’râb
Fıkıh el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi),
el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye
Tefsir Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi) (17-23. cüzler)
Hadis Mişkâtü’l-mesâbîh
Fıkıh Usulü el-Vecîz fi Usuli’l-Fıkh
Hadis Usulü el-Medhal ilâ usûli’l-hadis alâ menheci’l-Hanefiyyeti
4. Sınıf Fıkıh el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (Muamelât Bölümü),
el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye
Tefsir Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) – Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl (Tefsîru’l-Beydâvî) (23-30. cüzler)
Akaid el-Fıkhu’l-Ekber Şerhi
Fıkıh usulü el-Vecîz fi Usuli’l-Fıkh
Tefsir Usulü et-Tibyan fi ulumi’l-Kur’an – Muhammed Ali es-Sabuni
Fetva Usulü Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû
Kavaid el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye
5. Sınıf Fıkıh Fıkhu’l-Buyû’
Tefsir Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) (1-10. Cüz)
Hadis et-Ta’lîkü’l-Mümecced
Ferâiz Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris
Belâğat el-Belâğatu’l-Vâdıha
Mantık Muğni’t-Tullâb Şerh-u Metn-i İsağuci

Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun