Search
Close this search box.

2. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (11-16. cüzler)

• Hadis Usûlü: Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnî Ezberi İle)

• Hadis: Tecrîd-i Sarîh

• Fıkıh: el-Muhtasar li’l-Kudûrî

• Sarf: İzzî

• Nahiv: Şerhu’l-Muğnî, Şerh-u Katri’n-Nedâ

• Akâid: Şerhu’t-Tahâvî 

Not:

  1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
  2. Her ders 40 dakikadır.
  3. Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
  4. Program yazın da devam etmektedir.