Search
Close this search box.

YÜZYÜZE EĞİTİM MÜFREDAT

1. YIL DERS PROGRAMI
• Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf – Hafızlık Tekrarı
• Lisan: Lisânü’l-mübîn , el-Arabiyyetü beyne Yedeyk
• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzî
• Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Şerhu’l-Âcrûmiyye, İzhâru’l-Esrâr
• Edeb: Edebü’l-İslâm, Ezkâr
• Fıkıh: Nuru’l-İzah
• Peygamberler Tarihi: Kısasu’l-Enbiya
• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (11-12. Cüzler)
 
2. YIL DERS PROGRAMI
• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (13-14. cüzler), el-Futuhâtu’l-İlâhiyye(15-18. Cüzler)
• Hadis Usûlü: Teysîru Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnîyye Ezberi İle)
• Hadis: Tecrîdü’s-Sarîh
• Fıkıh: Kudûrî (Ebû Lübabe tahkiki)
• Nahiv: İzhâru’l-Esrâr, Şerhu’l-Muğnî
• Akaid: Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî (Ekmeleddin El-Bâbertî)
 
3. YIL DERS PROGRAMI
• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi) (19-24. cüzler)
• Hadis: Tecrîdü’s-Sarîh
• Hadis Usûlü: el-Medhal ilâ usûli’l-hadîs alâ menheci’l-Hanefiyye
• Fıkıh: Kudûrî (Ebû Lübabe tahkiki)
• Fıkıh Usûlü: İlmu Usûli’l-fıkh (Abdulvehhab Hallâf)
• Nahiv: Şerhu Katri’n-Nedâ, Kavâidu’l-İ’râb
 
4. YIL DERS PROGRAMI
• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) (23.-26. Cüzler) – Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî) (26-30. cüzler)
• Fıkıh: Kudûrî (Ebû Lübabe tahkiki), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye
• Fıkıh Usûlü: İlmu Usûli’l-fıkh (Abdulvehhab Hallâf)
• Kavâîd: el-Vecîz fî Şerhi Kavâ’idi’l-Fıkhıyye (Abdulkerim Zeydan)
• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû (Muhammed Taki Osmânî)
• Nahiv: el-Behcetü’l-Merdiyye (Celaleddin es-Suyûtî), İbn Akîl Şerhi
 
5. YIL DERS PROGRAMI
• Tefsir: Tefsiru’l-Celaleyn (1-10. Cüz) (Özet tefsir)
• Fıkıh: el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî (Muamelât Bölümü), el-Medhâl li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye (Abdulkerim Zeydan)
• Fıkıh Usûlü: Usûlü’ş-Şâşî
• Hadis: Muvatta (et-Ta’lîkü’l-Mümecced şerhi ile)
• Ferâîz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris
• Akaid: Şerhu’l-Akâid (Sa’deddîn et-Taftazânî)
• Belâğât: el-Belâğatu’l-Vâdıha
• Tefsir Usûlü: et-Tibyân fî ulûmi’l-Kur’ân
• Mantık: Katiî Şerhi (Hüsâm Kâtî)
İNDİR