Search
Close this search box.

3. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi) (17-23. cüzler)

• Hadis: Tecrîd-i Sarîh

• Hadis Usûlü: el-Medhal ilâ usûli’l-hadis alâ menheci’l-Hanefiyyeti

• Fıkıh: el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye 

• Fıkıh Usülü: el-Vecîz fi Usuli’l-Fıkh

• Nahiv: Kavâidu’l-İ’râb, Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetu’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

Not:

  1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
  2. Her ders 40 dakikadır.
  3. Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
  4. Program yazın da devam etmektedir.