3. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi) (17-23. cüzler)

• Hadis: Tecrîd-i Sarîh

• Hadis Usûlü: el-Medhal ilâ usûli’l-hadis alâ menheci’l-Hanefiyyeti

• Fıkıh: el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye 

• Fıkıh Usülü: el-Vecîz fi Usuli’l-Fıkh

• Nahiv: Kavâidu’l-İ’râb, Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetu’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

Not:

  1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
  2. Her ders 40 dakikadır.
  3. Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
  4. Program yazın da devam etmektedir.

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun