Search
Close this search box.

4. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) – Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî) (23-30. cüzler)

• Tefsir Usülü: et-Tibyan fi ulumi’l-Kur’an – Muhammed Ali es-Sabuni 

• Fıkıh:  el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (Muamelât Bölümü), el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

• Fıkıh Usulü: el-Vecîz fî Usûlü’l-Fıkh

• Kavâid: el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû

• Nahiv: Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetü’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

• Akâid: el-Fıkhu’l-Ekber Şerhi

Not:

  1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
  2. Her ders 40 dakikadır.
  3. Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
  4. Program yazın da devam etmektedir.