4. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) – Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî) (23-30. cüzler)

• Tefsir Usülü: et-Tibyan fi ulumi’l-Kur’an – Muhammed Ali es-Sabuni 

• Fıkıh:  el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (Muamelât Bölümü), el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

• Fıkıh Usulü: el-Vecîz fî Usûlü’l-Fıkh

• Kavâid: el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû

• Nahiv: Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetü’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

• Akâid: el-Fıkhu’l-Ekber Şerhi

Not:

  1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
  2. Her ders 40 dakikadır.
  3. Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
  4. Program yazın da devam etmektedir.

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun