Search
Close this search box.

5. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) (1-10. Cüz)

• Fıkıh: Fıkhu’l-Buyû’

• Fıkıh Usûlü: Şerhu Muhtasari’l-Menâr (Hulâsatü’l-efkâr)

• Hadis: et-Ta’lîkü’l-Mümecced

• Ferâiz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris 

• Akâid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye 

• Belâğat: el-Belâğatu’l-Vâdıha

• Mantık: Muğni’t-Tullâb Şerh-u Metn-i İsağuci 

Not:

  1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
  2. Her ders 40 dakikadır.
  3. Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
  4. Program yazın da devam etmektedir.