Kayıtlar Başladı

Üniversitenin Yanında İslami İlimler Eğitimi Almak İsteyen Kardeşlerimiz İçin Kaçırılmayacak Fırsat Kayıtlarımız Başlamıştır.

1.Yıl

Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf

• Akâid: Akâidün’n-Nesefiyye

• Hadis Usûlü: Risâle fî Ulûmi’l-Hadîs

• Lisan: El-Arabiyye Beyne Yedeyk (İlk 3 Cilt)

• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzî

• Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Şerhu’l-Âcrûmiyye, İzhâru’l-Esrâr

2.Yıl

• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn

• Hadis Usûlü: Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnî Ezberi İle)

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Muhtasar li’l-Kudûrî (İbadet Bahsi), el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi)

• Lisan: El Arabiyye Beyne Yedeyk (Son Cilt)

• Nahiv: Şerhu’l-Muğnî, Şerh-u Katri’n-Nedâ

3.Yıl

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi)

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Muhtâr (Muamelat Kısmı), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye

• Fıkıh Usülü: Hülâsatü’l-Efkâr fî Şerh-i Muhtasari’l-Menâr

• Nahiv: Kavâidu’l-İ’râb, Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetu’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

4.Yıl

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi)

• Tefsir Usülü: el-Fevzu-l Kebîr fî Usuli’t-Tefsir

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şerîâti’l-İslâmiyye, el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (İbadet Bölümü)

• Fıkıh Usulü: el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

* Kavaid: el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû

• Nahiv: Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetü’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

• Belâğat: el-Belâğatu’l-Vâdıha

5.Yıl

• Tefsir: Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî)

• Fıkıh: Fıkhu’l-Buyû’+ el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi

• Fıkıh Usûlü: el-Vecîz fî Usûlü’l-Fıkh

• Ferz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris

• Akâid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye

• Mantık: Muğni’t-Tullâb Şerh-u Metn-i İsağuci

• Nahiv: el-Fevâidü’z-Ziyâiyye (Molla Cami)

• Buharî-i Şerif Dersleri (Ramazan-ı Şerif’e Özel)

• el-Firaku’d-Dâlle Ve Çağdaş Akımlara Dair Seminerler

Dersleri ile ilminize ilim katacak bu kutlu yolculukta sizleride bekleriz…

Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun