Search
Close this search box.

Kayıtlar Başladı

Üniversitenin Yanında İslami İlimler Eğitimi Almak İsteyen Kardeşlerimiz İçin Kaçırılmayacak Fırsat Kayıtlarımız Başlamıştır.

1.Yıl

Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf

• Akâid: Akâidün’n-Nesefiyye

• Hadis Usûlü: Risâle fî Ulûmi’l-Hadîs

• Lisan: El-Arabiyye Beyne Yedeyk (İlk 3 Cilt)

• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzî

• Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcânî, Şerhu’l-Âcrûmiyye, İzhâru’l-Esrâr

2.Yıl

• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn

• Hadis Usûlü: Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnî Ezberi İle)

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Muhtasar li’l-Kudûrî (İbadet Bahsi), el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi)

• Lisan: El Arabiyye Beyne Yedeyk (Son Cilt)

• Nahiv: Şerhu’l-Muğnî, Şerh-u Katri’n-Nedâ

3.Yıl

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi)

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Muhtâr (Muamelat Kısmı), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye

• Fıkıh Usülü: Hülâsatü’l-Efkâr fî Şerh-i Muhtasari’l-Menâr

• Nahiv: Kavâidu’l-İ’râb, Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetu’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

4.Yıl

• Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi)

• Tefsir Usülü: el-Fevzu-l Kebîr fî Usuli’t-Tefsir

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şerîâti’l-İslâmiyye, el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (İbadet Bölümü)

• Fıkıh Usulü: el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

* Kavaid: el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye

• Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû

• Nahiv: Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetü’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

• Belâğat: el-Belâğatu’l-Vâdıha

5.Yıl

• Tefsir: Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl  (Tefsîru’l-Beydâvî)

• Fıkıh: Fıkhu’l-Buyû’+ el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi

• Fıkıh Usûlü: el-Vecîz fî Usûlü’l-Fıkh

• Ferz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris

• Akâid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye

• Mantık: Muğni’t-Tullâb Şerh-u Metn-i İsağuci

• Nahiv: el-Fevâidü’z-Ziyâiyye (Molla Cami)

• Buharî-i Şerif Dersleri (Ramazan-ı Şerif’e Özel)

• el-Firaku’d-Dâlle Ve Çağdaş Akımlara Dair Seminerler

Dersleri ile ilminize ilim katacak bu kutlu yolculukta sizleride bekleriz…

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini