Search
Close this search box.

Tüzük

İLMİ VE FİKRİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı:

“İlmi Ve Fikri Araştırmalar Merkezi derneğidir.

Derneğin merkezi 19 MAYIS’TIR. Yönetim kurulu kararı, ilgili mercilerin müsaadesiyle yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurabilir. Şube, temsilcilik ve irtibat bürolarının teşkilat, görev ve sorumlulukları yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Derneğimizin genel olarak her seviyede eğitim, kültür, ilmi-fikri araştırma amaçları şunlardır. İlgili mevzuat dâhilinde:

A. İslami ilimlerin Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid vb. araştırmalar yapmak ve bu alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, panel, sempozyum, anma günleri ilmi ve fikri toplantılar ve dersler tertip etmek, yurt içi ve yurt dışı ilmi eğitim öğretim amaçlı seyahatler ve kamplar düzenlemek. Bu faaliyetleri yürütebilmek için üniversitelerden, diyanet işlerine bağlı kurumlardan, milli eğitime bağlı kurumlardan ve yönetim kurulunun uygun gördüğü kişilerden gerek yurt içi gerekse yurt dışından hocalar temin edip bunların ihtiyaçlarını ve maaşlarını karşılamak.

B. İslam âlimlerinin fikirleri ile eserlerinin araştırılması, tanıtılması ve yayınlanmasını sağlamak, her alanda ilim adamı yetiştirilmesi için öncelikle gençlere araştırma yapma merak ve gayretini aşılamak onlara araştırma imkânları ile burslar temin ederek maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve gerekli programlar hazırlayıp uygulamak.

C. İslam esaslarını araştırmak, bu hususta yapılacak çalışmaları teşvik etmek, ilmi değeri bulunan çalışmaları ve hazırlanacak eserleri (broşür, dergi, gazete, kitap vb.) basmak, yayınlamak ve dağıtmak.

D. Fakir ve başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık sosyal yardımlarda (burs, kitap kırtasiye, yiyecek, giyecek vb.) yardımlarda bulunmak. Öğrencilerin ve araştırmacıların barınmasını sağlamak için evler ve yurtlar açarak bunları işletmek. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim (orta eğitim, lisans, yüksek lisans, doktora ve kariyer çalışmaları vb.) yapmalarını sağlamak.

E. İlmi araştırmalarda bulunanlara yönelik her düzeyde temel eser ve kaynaklara hâvi kütüphaneler, kurslar, yurtlar aşevleri, sosyal tesisler, kültür merkezleri, etüt merkezleri, okuma odaları, mikrofilm, dökünmantasyon, arşiv ve araştırma merkezleri, anaokulları, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumları, enstitüler, üniversiteler kurmak ve işletmek.

F. Sesli ve görüntülü yayınlar yapmak ve bu alanda programlar hazırlamak, bu doğrultuda radyo, televizyon vb. sanal ve elektronik ortamda amacına uygun siteler kurup işletmek ve gerekli yayınları yapmak.

G. Türk İslam sanat ve kültürünü araştırmak, tanıtmak, sanat ve kültür eserlerini korumak, bu amaçla milli eğitim bakanlığı, diyanet işleri başkanlığı ve üniversitelerle işbirliği yaparak konferans, panel, sempozyum, seminer programları tertip etmek, maddi ve manevi kültür zenginliklerimizi araştırarak bu araştırmaları yayınlamak.

H. Fakir ve kimsesizlere aynî ve nakdî yardımlar yapmak, tedavi, cenaze masraflarını ve diğer ihtiyaçları karşılamak.

İ. Derneğimizin amaçları doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi ilişkiler kurmak, yardımlaşmada bulunmak amacı ile kurulmuştur.