Search
Close this search box.

El-Fıkhu’l-Ekber Akaid Kampı Başladı


Mezhep imamımız, zamanın umde şahsiyeti Ebu Hanife Numan b. Sâbit’in (radiyallahu anh) (v. 150/767) talebelerine imla ettiği el-Fıkhul-Ekber isimli akide kitabımız İhsan Şenocak Hocaefendi’nin şerh ve izahatlarıyla birlikte ilim talebeleriyle buluşuyor…

141’i İFAM şubelerimizden gelen, 230’u merkez şubemizde eğitim gören toplamda 370’i aşkın 1. ve 2. Sınıf talebelerimizin katılacağı El-Fıkhu’l-Ekber Akaid Kampı 14.07.2023-25.07.2023 tarihleri arasında İFAM Konferans Salonunda devam edecektir.

Yaşadığı dönemde eser telifinin günümüz şekliyle mütedavel olmaması sebebiyle talebe yetiştirmekle ve ders okutmakla meşgul olan Ebu Hanife (radiyallahu anh) kendisine nisbet edilen el-Fıkhul-Ekber isimli eseri de imla yöntemiyle talebelerine aktarmıştır. El-Fıkhu’l-Ekber adlı bu muhalled eserin iki ayrı rivayeti bulunmaktadır. Bunlardan biri talebesi İbn Muti’ el-Belhî’nin soruları ve İmam Âzam Ebu Hanife’nin bu sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Diğeri ise oğlu Hammâd b. Ebî Hanîfe yoluyla rivayet olunmuştur. El-Fıkhu’l-Ekber dışında Ebu Hanife’ye nisbet edilen 4 akide eseri daha vardır. Bunlar el-Fıkhu’l-Ebsat, el-Âlim ve’l-Müteallim, er-Risâle ilâ Osman el-Bettî ve Vasiyye isimleriyle marufturlar. Bu beş eser birçok kez müstakil ve birlikte Arapça olarak basılmıştır. Farklı manzum ve tercüme çalışmaları olmasının yanında İmam-ı Azam’ın Beş Eseri ismiyle son dönemde yapılmış bir tercümesi de mevcuttur.* 


Fıkıh lügat manası itibariyle derin düşünce anlamına gelmektedir. İmam Azam Ebu Hanife fıkhı; ‘’kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.’’ şeklinde tarif eder. Buna itibarla o, itikada taalluk eden meseleleri önemi ve üstünlüğüne binaen el-Fıkhu’l Ekber diye tabir etmiş, bunun yanında amel ve muameleye taalluk eden konulara da fıkıh (furû fıkıh) demiştir.

El-Fıkhu’l-Ekber eseri başlıca Fıkhın (usûlü’d-dîn) tanımı, Tevhid ve Esmâ, Allah’ın sıfatları, Kader, Nübüvvet, Meâd, Emr-i bi’l-ma‘rûf ve Nehy’i ani’l-münkerin keyfiyeti, Büyük günah işlemenin hükmü ve tekfir meselesi, Fetret ehli, Kabir azabı, Cennet ve Cehennem’in ebediyeti, Ashabın faziletçe sıralanışı gibi asli akide konularını ihtiva etmektedir. 


Bu önemli eser tarihten günümüze birçok İslam âlimi tarafından şerh edilmiştir. İmam Maturîdi el-Hanefî, Ebu’l-Leys es-Semerkandî, Ali b. Muhammed el-Pezdevî, Ali el-Kārî, Kemâlüddin el-Bâbertî gibi yaşadıkları dönemlerin meşhur âlimleri bunlardan sadece birkaçıdır. İhsan Şenocak Hocaefendi’nin muasır meseleleri dahil ederek yazmış olduğu El-Fıkhu’l-Ekber Şerhi genel hatlarıyla yayına hazır olup basım aşamasındadır. 850 sayfayı aşkın bu Arapça şerhin; tarihselcilik, mealcilik, Sünneti reddeden Kur’an Müslümanlığı, evrim teorisi vb. güncel meseleleri ihtiva ediyor olması sebebiyle ilim dünyasına önemli bir katkıda bulunacağı aşikardır…


Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini