Search
Close this search box.

İFAM UZEM HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Yeni Döneme Kadar Olacaklar.    

MAYIS 16 – EYLÜL 11

 

 1. Bu dönem hazırlık dönemi olarak adlandırılır ve yoklama takvimi MAYIS 16 itibari ile başlayacaktır.
 2. Bu dönemde aşağıda yazan ders ve kitaplar üzerinden bir program takip edilecektir.
 • Sarf: Emsile, Bina, Maksud.
 • Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcanî,
 • Edebü’l-İslâm: 24 Saat Müslümanca Bir Hayat
 • Metin Çözümlemesi: Fıkıh: Nûru’l-îzâh (Abdest-Namaz)
 1. Bu dönem 11 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecektir.
 2. Bu dönemde yoklama ve yapılan sınavlarla öğrencinin başarısı belirlenecek böylece yeni dönemde kimlerin derslere nasıl devam edeceği belirlenmiş olacaktır.
 3. MAYIS 16 itibari ile tüm UZEM sistemi ifam.org.tr üzerinden yürütülecektir. Destek talepleriniz destek.ifam.org.tr adresi üzerinden alınacaktır.
 4. UZEM ile alakalı tüm duyurular ifam.org.tr adresi üzerinden ve ifam merkeze ait “ifamihtisas” sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.
 5. MAYIS 16 itibari ile tüm telegram gurupları ve UZEM adına açılmış e-postalar ve sosyal medya hesapları kapatılacaktır. Derslere yalnızca UZEM sistemi üzerinden giriş yapılacaktır. Bu sebep ile lütfen sisteme girişte problem yaşıyorsanız 16 Mayıs’a kadar destek ekibi (ifamdestek@gmail.com) ile iletişime geçerek sorununuzu çözüme ulaştırınız.
 6. Yeni dönemde canlı derslere yalnızca 300 erkek alınacaktır. Bu 300 kişi belirlenirken 150 kişi gündüz 150 kişi gece olacağından ve yeni dönemde sınıflar arası geçiş olmayacağından. Erkek öğrencilerin son kez gece mi gündüz mü derslere katılacağını netleştirip, değişiklik yapması gerekiyor ise 16 Mayıs’a kadar destek ekibine (ifamdestek@gmail.com başvurması gerekmektedir.
 7. Şuana kadar derslere katılmamış kayıt yaptıramamış kişilerde 16 Mayıs’a kadar (ifamdestek@gmail.com) adresi ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirler.
 8. Telegram üzerinden yaptığımız alıştırmalar yine UZEM sistemi üzerinden devam edecektir.
 9. Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin videolar en kısa zamanda ifam.org.tr üzerinde yayımlanacaktır. Bu sebeple siteyi takipte kalınız.
 10. Hazırlık dönemi akademik takvimimiz aşağıda yer aldığı şekliyledir.

SARF SINAV TARİHLERİ

 • 22 Mayıs: Emsile Sınavı
 • 18 Temmuz: Bina Sınavı
 • 18 Eylül: Maksud Sınavı

NAHV SINAV TARİHLERİ

 • 24 Temmuz: Avamil-i Birgivi Sınavı
 • 18 Eylül: Avamil-i Cürcani Sınavı
 • Kurban Bayramı İzni: 4 Temmuz – 17 Temmuz Arası

—————————————————————————————————————————–

Yeni Dönem’de Olacaklar

3 EKİM 2022

 

 1. Bu dönemde 2 ayrı sistem olacaktır. Bunlardan ilki Canlı (çevrim içi) sistem olup kontenjanı 300 erkek öğrenci ile sınırlıdır. 2. Sistem ise Kayıttan (çevrimdışı) sistem olup kontenjan sınırı bulunmamaktadır.
 2. Yeni dönemde ciddiyetin sağlanması için ve sistemin sürekliliği için yıllık ücret ödenerek katılım sağlanacaktır. Bu ücret yeni dönem başlamadan ilan edilecektir.
 3. Yeni dönem dersler 3 Ekim 2022 tarihinde başlayacaktır.
 4. Yeni dönem müfredatımız aşağıda yer aldığı şekilde olacaktır.

3 EKİM’DEN SONRA OLAN MÜFREDAT (KAYITTAN İŞLENECEK PROGRAM)

1.YIL (HAZIRLIK KURU)
•          Sarf: Emsile, Bina, Maksud.

•          Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcanî,  Metnu’l-Âcrûmiyye (Dahlan Şerhi Notlarıyla),

•          Edebü’l-İslâm

•          Akaid: Nesefi Metni, (Sa’dî Şerhi)

•          Metin Çözümlemesi: Fıkıh: Nûru’l-îzâh (Abdest-Namaz)

2. YIL
•          Tefsir: Celaleyn Tefsiri (Fil Suresi ve Sonrası),  Safvetü’t-Tefâsîr, (Yasin, Mülk, Nebe, Fetih Sureleri Tefsiri)

•          Hadis Usûlü: Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnî Ezberi İle)

•          Fıkıh: Nûru’l-îzâh (Geri Kalan Bölümler), el-Muhtasar li’l-Kudûrî (İbadet Bahsi)

•          Nahiv:  İzhâru’l-Esrâr, Metnu’l-Muğnî

•          Hadis: Kırk Hadis (İmam Nevevî),

3.YIL
•          Tefsir: Safvetü’t-Tefâsîr (Rahman, Hucurat, Duha ve Fil Arası Tefsiri), Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Seçme Sureler)

•          Fıkıh: el-Muhtâr (Muamelat Bahsi),

•          Fıkıh Usülü: Şaşi???

•          Hadis: Riyazu’s-sâlihîn’den Seçmeler

•          Nahiv:Metnu’l-Muğnî, Şerh-u Katri’n-Nedâ

4. YIL
•          Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Seçme Sureler)

•          Tefsir Usülü: et-Tibyan fi ulumi’l-Kur’an – Muhammed Ali es-Sabuni

•          Fıkıh:  el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye

•          Riyazussalihinden seçmeler

•          Nahiv: Şerh-u Katri’n-Nedâ

5. YIL
•          Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Seçme Sureler)

•          Fıkıh: el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye, Fıku’l-buyu’ muhtasarı

•          Mantık: Teysiru’l-mantık

•          Belağat: Belağatu’l-Vâdıha

•          Ferâiz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris

3 EKİM’DEN SONRA OLAN MÜFREDAT (CANLI İŞLENECEK PROGRAM)

1.YIL (HAZIRLIK KURU)
•          Sarf: Emsile, Bina, Maksud.

•          Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Avâmil-i Cürcanî,  Metnu’l-Âcrûmiyye (Dahlan Şerhi Notlarıyla),

•          Edebü’l-İslâm

•          Akaid: Nesefi Metni, (Sa’dî Şerhi)

•          Metin Çözümlemesi: Fıkıh: Nûru’l-îzâh (Abdest-Namaz)

2. YIL DERS PROGRAMI
•          Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn (11-16. cüzler)

•          Hadis Usûlü: Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnî Ezberi İle)

•          Hadis: Tecrîd-i Sarîh

•          Fıkıh: el-Muhtasar li’l-Kudûrî

•          Sarf: İzzî

•          Nahiv: İzhâru’l-Esrâr, Şerhu’l-Muğnî, Şerh-u Katri’n-Nedâ

•          Akâid: Şerhu’t-Tahâvî

3. YIL DERS PROGRAMI
•          Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsîru’n-Nesefi) (17-23. cüzler)

•          Hadis: Tecrîd-i Sarîh

•          Hadis Usûlü: el-Medhal ilâ usûli’l-hadis alâ menheci’l-Hanefiyyeti

•          Fıkıh: el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi), el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye fi’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye

•          Fıkıh Usülü: el-Vecîz fi Usuli’l-Fıkh

•          Nahiv: Kavâidu’l-İ’râb, Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetu’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

4. YIL DERS PROGRAMI
•          Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) – Envaru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl (Tefsîru’l-Beydâvî) (23-30. cüzler)

•          Tefsir Usülü: et-Tibyan fi ulumi’l-Kur’an – Muhammed Ali es-Sabuni

•          Fıkıh: el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi (Muamelât Bölümü), el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

•          Fıkıh Usulü: el-Vecîz fî Usûlü’l-Fıkh

•          Kavâid: el-Vecîz fî Şerhi’l-Kavâ’idi’l- Fıkhıyye

•          Fetva Usûlü: Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhû

•          Nahiv: Elfiyyet-ü İbn Mâlik (el-Behcetü’l-Merdıyye ve İbn Akîl Şerhleri İle)

•          Akâid: el-Fıkhu’l-Ekber Şerhi

5. YIL DERS PROGRAMI
•          Tefsir: Medârîkü’t-Tenzîl Ve Hakâiku’t-Tevîl (Tefsîru’n-Nesefi) (1-10. Cüz)

•          Fıkıh: Fıkhu’l-Buyû’• Fıkıh Usûlü: Şerhu Muhtasari’l-Menâr (Hulâsatü’l-efkâr)

•          Hadis: et-Ta’lîkü’l-Mümecced

•          Ferâiz: Metnu’s-Sirâciyye fi’l-Ferâiz ve’l-Mevâris

•          Akâid: Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye

•          Belâğat: el-Belâğatu’l-Vâdıha

•          Mantık: Muğni’t-Tullâb Şerh-u Metn-i İsağuci

 1. Yeni dönem canlı dersler (çevrimiçi) için akademik takvimimiz akademik yıl başlamadan yayımlanacaktır.
 2. Yeni dönemde canlı derslere (çevrimiçi) 300 erkek öğrenci alınacaktır. Bunların 150 kişisi gündüz 150 kişisi gececi olarak alınacaktır. Daha sonradan gece gündüz sınıfları arası geçiş olmayacaktır.
 3. Canlı eğitimde Gündüz dersleri 08:00-12:00 saatleri arası olacaktır
 4. Canlı eğitimde Gece dersleri 17:00-21:00 saatleri arası olacaktır
 5. Canlı eğitimde Haftanın 6 günü, Pazar günü tatil olmak üzere günde 4 saat ders olacaktır.
 6. Bu programa uyamayacak olanlar ve yine hazırlık döneminde yapılacak olan puanlamada ilk 300 kişi arasına giremeyen erkek öğrenciler için kayıttan (çevrimdışı) dersler olacaktır.
 7. Bayan kardeşlerimiz için ise dersler kayıttan (çevrimdışı) yürütülecektir.
 8. Kayıttan (çevrimdışı) dersler UDEMY platformunda olduğu gibi izleyerek devam edilen video ders serileri ve sınavlar şeklinde ilerleyecektir. Zaten şu anda YouTube üzerinden yürüttüğümüz sistemde bir nebze olsun bu şekildedir. Bu gurubun çevrimiçi guruptan tek farkı derslere esnek saatlerde girilebilmesi ve hoca ile o anda canlı iletişim kurulamamasıdır. Ancak hocalara sorularınızı yazılı olarak iletebileceğiniz ve bu şekilde sorularınıza cevap alabileceğiniz bir platform hazırlanmaktadır.
 9. İlim talebesi olmak istikrar ve sabır ister bu noktada çalışan ile çalışmayanın ayrılması için kayıttan (çevrimdışı) sistemde öğrencinin hazırlık dönemindeki başarısına göre sıralamaya giren 50 erkek 50 bayan öğrenciye 1 yıl boyunca sistem ücretsiz olarak sunulacaktır.
 10. Ayrıca her yıl kayıttan (çevrimdışı) eğitimde başarı sağlayan ilk 50 öğrenciye üstün başarı belgesi verilecektir. Buna ilaveten bu öğrencilere bazı özel haklar sağlanacaktır.
 11. Durumu olmayan öğrencilerimiz için başarıya endeksli ücretsiz eğitimimiz olacaktır. Başvurular ve kontenjan ile alakalı ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Paylaş:

Diğer

DUYURU- SERTİFİKA HAKKINDA

2024 Ramazan Programı Sertifikası Hakkında Duyuru Şuanda sertifika alınamamaktadır. Sertifika sistemimizde çalışma mevcuttur. Çalışma bu hafta tamamlanacak olup, programa başvuru yaptığınız e-posta adresine veya cep